Počet návštev:

051849

en de hu pl ru sk
Pondelok. 24.06. 2024 14:00:23

Naše služby

 

Geodetické práce v katastri nehnuteľností:

1. Geometrické plány:

 • Na majetkoprávne usporiadanie pozemkov
 • Na rozdelenie spoluvlastníctva
 • Na rozdelenie pozemkov
 • Na oddelenie stavebnej parcely
 • Na vyňatie z poľnohospodárskeho alebo lesného fondu
 • Na porealizačné zameranie rozostavanej stavby k čerpaniu úveru z banky
 • Na porealizačné zameranie novostavby ku kolaudácii
 • Na zriadenie vecného bremena

2. Vytyčovanie hraníc pozemkov

3. Registre obnovenej evidencie pozemkov-ROEP

4. Projekty pozemkových úprav-PPÚ

 

 

Geodetické práce v investičnej výstavbe:

 • Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu územia k projektovej príprave stavieb
 • Vytýčenie, zameranie a zákres podzemných inžinierskych sietí
 • Vytyčovacie práce pre začatím a počas stavebých prác
 • Porealizačné zameranie skutočného vyhotovenia stavby
 • Porealizačné zameranie podzemných vedení za účelom zriadenia vecného bremena
 • Geometrické plány na zápis stavieb do katastra nehnuteľností
 • Výkupové elaboráty na výkup pozemkov pod stavbami
 • Kontrolné merania stavieb počas prevádzky – horizontálne a vertikálne pohyby
 • Meranie deformácii žeriavových dráh a žeriavových mostov

 

 

Poradenstvo a služby pri vysporiadaní vlastníctva k pozemkom a zápise do katastra nehnuteľností:

 • Zabezpečenie dokladov k vyňatiu pozemkov z poľnohospodárskeho alebo lesného fondu
 • Zabezpečenie potrebných dokladov ku geom.plánu pre notársky úrad
 • Identifikácia parcely v teréne – predbežné približné vytýčenie
 • Prešetrenie vlastníctva k pozemkom podľa pôvodnych zápisov v pozemkovej knihe
 • Zabezpečenie výpisov z LV alebo PKV
 • Poradenstvo pri postupe nadobudnutia vlastníctva do A do Z
   

Naše referencie:

Pozrite si zoznam našich spokojných zákazníkov

Naše služby:

 • Geodetické práce v katastri nehnuteľností
 • Geodetické práce v investičnej výstavbe
 • Poradenstvo a služby pri vysporiadaní vlastníctva k pozemkom a zápise do katastra nehnuteľností

 

Viac informácií ...

O našej firme:

 • Spoľahlivosť
 • Kvalita
 • Profesionalita

Viac informácií ...

Kontaktujte nás pre viac informácií